Regulamin sklepu

z dnia

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

WWW.HURTOWNIAOWOC.PL

 

 1. Definicje
 1. Użyte w Ogólnych Warunkach Handlowych pojęcia oznaczają:
  1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
   Hurtownia Warzyw, Owoców i Cytrusów „OWOC” Sp. Z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 18B, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 551 22 34 318 oraz numer REGON – 357156346;
  2. Klient – przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;
  3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hurtowniaowoc.pl, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług i składać Zamówienia;
  4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób i właściwości wykonania Usługi.
  7. OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe,

 

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego działalność handlową i sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski i terenie Unii Europejskiej. Sprzedaż Towaru i świadczenie Usług skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu nie mają zatem zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim.
  2. Sklep internetowy, oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy.
  3. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Sklepie Internetowym elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Sklepu i jego logotypu jest Sprzedawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Sprzedawcy bez jego wyraźnej zgody.
  4. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może:
   1. Dokonać rejestracji i założyć Konto,
   2. Dokonać zakupu Towaru będącego w ofercie Sklepu,
   3. Dokonać subskrypcji i korzystać z usługi Newsletter.
  5. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 2. Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 3. Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 4. Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
 5. Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
  1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
  2. Niniejsze OWH określają zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.hurtowniaowoc.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

 

 1. Rejestracja i Korzystanie ze Sklepu
  1. Klient ma możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
  2. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych i danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu.  W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować.
  3. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania OWH i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Klientowi dostęp do Konta.
  4. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta.
  5. Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Konta, które zapewnia w szczególności dostęp do aktualnej informacji o zakupionych Towarach.
  6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta OWH, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy.
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami OWH, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.

 

 

 1. Usługa Newsletter
  1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, a w szczególności informacji o nowościach i promocjach, w tym informacji handlowych.
  2. Klient ma prawo za pośrednictwem Sklepu zamówić bezpłatną usługę Newsletter. W tym celu w wyznaczonym miejscu oznaczonych słowem „Newsletter” powinien wpisać własny adres e-mail a następnie kliknąć przycisk akceptujący zamówienie usługi.
  3. Klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Sprzedawca zaprzestanie świadczenia Usługi w terminie do 7 dni od dnia rezygnacji przez Klienta.

 

 1. Zawarcie umowy
  1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:
  2. za pomocą strony internetowej, poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści OWH i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
  3. poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: biuro@hurtowniaowoc.pl po wcześniejszej rejestracji w Sklepie.
  4. Ceny Towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu są przedstawione zarówno jako ceny brutto i netto, wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu.
  5. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.

 

 1. Wykonanie umowy
  1. Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:
   1.  przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy
   2. gotówką przy odbiorze towaru.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar na swój koszt. Czas realizacji zamówienia wynosi od1 dzień roboczy.
  3. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu.

 

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji
  1. Strony zgodnie postanawiają ustalić rękojmię Sprzedawcy na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.
  2. W stosunku do zakupionego Towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona w trakcie jego odbioru. W takim przypadku Klient zobowiązany jest, w obecności pracownika, dostarczającego w imieniu Sprzedawcy Towar, sporządzić protokół reklamacyjny. Po spełnieniu wyżej wymienionych obowiązków Klienta Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska
  3. Klient ma również prawo do reklamacji gdy funkcjonalności Sklepu działają w sposób wadliwy. Klient w powyższej sprawie składa reklamację w formie korespondencji e-mail na adres Sprzedawcy: biuro@hurtowniaowoc.pl lub telefonicznie, podając dokładnie swoje dane oraz opisując szczegółowo istotę wady. W wyżej opisanym przypadku Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska

 

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
  3. Więcej informacji wraz z klauzulą informacyjną RODO znajduje się w Polityce Prywatności.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsze OWH są integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i są powszechnie dostępne na stronie www.hurtowniaowoc.pl. Klient może je utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. OWH dostępne są w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  2. Sprzedawca dokonując zmian treści OWH zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana OWH nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
  3. W sprawach nieujętych w niniejszych OWH zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r.,  poz. 1422 t.j. z późn. zm.);.
  4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.